Vedtægter


Ledøje-Smørum Rideklub


Vedtægter for
Ledøje-Smørum rideklub – LØSR

 

 

§1

Klubbens navn er: Ledøje – Smørum Rideklub, forkortet LØSR, stiftet 2. december 1982. Klubbens hjemsted er: Egedal Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af såvel sportslige som sociale arrangementer.

 

§2

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§3

I Klubben kan optages medlemmer i en af følgende kategorier, mod et kontingent som fastsættes hvert år på generalforsamlingen:

 • Aktive seniorer
 • Aktive juniorer
  • Ryttere er juniorer indtil udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 18 år.
 • Passive
  • Ikke aktive ryttere i LØSR
  • Ikke ret til at anvende klubbens baner eller materiel
  • Har adgang til at deltage i LØSR’s sociale arrangementer
  • Har stemmeret og er valgbare
 • Mini junior
  • Børn kan være mini junior til det år de fylder 13 år. Mini junior er et passivt medlemskab.

 

Medlemskab er gældende fra datoen for bestyrelsens modtagelse af skriftlig indmeldelse. Såfremt indmeldelse sker efter 1. kvartal opkræves et beløb svarende til de resterende antal måneder i regnskabsåret, dog minimum 3 måneder.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse, med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Ved udmeldelse midt i perioden tilbagebetales der ikke overskydende kontingent.

Kontingent opkræves i januar ved, at der udsendes mail fra bestyrelsen med angivelse af beløb, betalingsdato og kontonummer, hvortil betaling af kontingent kan ske. Mailen kan være en generel mail til alle medlemmer, hvor alle kontingent-takster fremgår af mailen.
Kontingent skal senest være betalt senest 1. februar.

Alle medlemmer skal indsende oplysninger om mailadresse til klubbens kasserer. Det er hvert medlems ansvar, at de har oplyst korrekt mailadresse til klubben.

Derudover sættes oplysning om betaling af kontingent på klubbens hjemmeside samt offentliggøres med opslag på klubbens etablissementsadresse.

 

§4

Årskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der da kun, kan optages på ny mod betaling af restancen.

 

§5

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år og være amatører. På generalforsamlingen vælges på lige år Formand, Sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges Næstformand, Kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år. Hvert år vælges 2 suppleanter, såfremt kandidater findes, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. Genvalg er tilladt.

Hver bestyrelsesposts arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hver post hørende funktionsbeskrivelse.

 

§6

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende, i dennes fravær kan der ved stemmelighed ikke træffes afgørelser. For at en bestyrelsesbeslutning er gyldig må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne, og sørger for referat til hjemmeside.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Nyt fra formanden
 • Budgetopdatering/økonomisk rapport v. kasser
 • Nyt fra alle udvalg
 • Evt.


§7

  Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed. Formanden samt kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og andet, der er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes § 9. Formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen meddeles fælles prokura.

  Formanden og kassereren tegner klubben i alle økonomiske forhold. Klubbens samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen og for klubbens reviderede regnskab. Indkøb over 2000,- kr. skal godkendes af bestyrelsen, og faktura over 2000,- kr. skal godkendes af formanden samt yderlige et bestyrelse medlem før de kan betales.
  Ekstraordinære indkøb som gaver, små inventar og andet skal forud godkendes af bestyrelsen uanset beløbets størrelse.

   

  §8

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de fremsatte forslag, skriftligt meddeles på klubbens hjemmeside og/eller ved ophængt invitationer, klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel. Stemmeret har aktive og passive medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

   

  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1) Valg af dirigent

  2) Valg af 2 stemme optællere

  3) Formandens beretning

  4) Godkendelse af det reviderede regnskab

  5) Fastsættelse af kontingent

  6) Behandling af indkomne forslag

  7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og juniorrepræsentant

  8) Valg af suppleanter

  9) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

  9) Eventuelt

   

  §9

  Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, (se dog § 12) Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan på generalforsamlingen stemmes af fraværende medlemmer ved et tilstedeværende medlem forsynet med skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun disponere over en fuldmagt. Bortset fra det på generalforsamlingen vedtaget kontingent, kan der ikke pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for klubbens forpligtelser.

   

  §10

  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling sammen med budget.

  Foreningens midler opbevares i banken.

   

  §11a

  Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, max. 4 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. her ændres første linje fra 4 måneder til: dog max. 2 måneder.

  Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

   

  §11b

  I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 4 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

  Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse af medlemmet kan indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

   

  §11c

  I det af § 11b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgør, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

  Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

  For § 11b og 11c gælder at kontingent for indeværende periode skal betales.

   

  §12

  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 20 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom, med meddelelse om dagsorden. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse.


  §13

  Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Eventuelle aktiver skal tilfalde ride sportslige aktiviteter i distrikt 1 (2) ved distriktets foranstaltning.

   

  §14

  Lovene er revideret og godkendt ved ordinær generalforsamling i juni 2020.

   

  © 2017 Ledøje - Smørum Rideklub. All Rights Reserved.